Ideari

· Educadors, volem dotar i enriquir a les persones de coneixements, continguts, valors, aptituds i eines útils per
la seva vida.

· Garantia de qualitat, un equip humà professional que dóna resposta satisfactoria a tots els projectes, serveis i
activitats que realitzem.

· Innovadors, amb capacitat d’adaptar-nos constantment als canvis i a les necessitats dels col·lectius i de
l’entorn amb el que treballem

· Motivadors, ja que pretenem implicar a totes les persones participants en el servei, fent-los conscients que les
seves accions tenen una important repercussió en les persones i per extensió a la  societat.

· Sostenibles socialment, ambientalment i econòmicament. Utilitzem els recursos propis i de la societat de
forma òptima i coherent en totes les fases dels nostres serveis.

· Dinàmics. Tots els nostres serveis pretenen provocar canvis i noves respostes tot recollint les sinèrgies  i
interessos dels diferents grups.

· Viables econòmicament, a partir d’una estructura d’ingressos que garanteixin la nostra viabilitat econòmica i
l’autonomia per al compliment dels nostres objectius